Regulamin e-BOK


Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta
 
I. Postanowienia ogólne
1.  Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) w szczególności udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta użytkownika, zapewniającego dostęp do usług internetowych.
2.  Dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) możliwy jest poprzez stronę internetową www.mpwik.com.pl bądź bezpośrednio przez https://ebok.mpwik.com.pl/ oraz w Dziale Obsługi Klienta
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.
7.   Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do prawidłowego działania e-BOK. Spółka informuje, iż dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu (wglądu) do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
II. Rejestracja
1.  Przed rejestracją Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
2.  Zarejestrowanie Klienta może nastąpić tylko drogą internetową.
3.  Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie http://www.ebok.mpwik.com.pl
4.  Po wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta drogą elektroniczną wypełnionego formularza następuje automatyczne przesłanie w ciągu 24 h, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail informacji zwrotnej zawierającej link aktywacyjny.
5.  Przy pierwszym logowaniu Klient powinien zmienić wygenerowane w e-BOK hasło na własne.
6.  Operator zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników e-BOK na każde jego żądanie.
7.  W przypadku rozwiązania umowy na dostarczanie wody i /lub odprowadzanie ścieków Operator zobowiązany jest zablokować dostęp do konta Klienta w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozwiązania ww. umowy.
 
III. Korzystanie z usług e-BOK
1.  Użytkownik może korzystać z następujących usług:
a.  Odczyty - użytkownik może podać stan wodomierza, jak również sprawdzić odczyty wodomierza od daty zawarcia umowy.
b.  Faktury - użytkownik ma możliwość sprawdzenia: datę wystawienia faktury, termin płatności faktury, kwotę faktury, historię faktur. Posiada również możliwość wydrukowania odpisu z faktur, a także sprawdzenia aktualnego stanu konta wraz z odsetkami naliczonymi w notach.
c.   E-Faktury - użytkownik ma możliwość zgłoszenia akceptacji E-FAKTURY, zmiany adresu e-mail dla E-FAKTUR, wycofania akceptacji E-FAKTURY.
c.  Umowy - użytkownik ma możliwość sprawdzenia: numeru zawartej umowy, datę zawarcia umowy, numeru wodomierza przyporządkowanego do umowy oraz ma dostęp do treści umowy.
d.  Wodomierze - użytkownik ma możliwość zgłoszenia zamontowania, wymiany, zdemontowania wodomierza ogrodowego.
e.  Korespondencja - użytkownik może zgłosić awarię, skargę na złą jakość wody, zgłosić zmianę danych strony umowy, złożyć reklamację lub wysłać pismo innej treści; istnieje również możliwość sprawdzenia historii dokumentów wysyłanych do Spółki za pośrednictwem e-BOK.
 
IV. Pomoc techniczna
1.  Operator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować widoczność danych w e-BOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe dane.
2.  Operator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania e-BOK. O zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
3.  Operator ma prawo zablokować dostęp do konta, w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez użytkownika w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
4.  Operator e-BOK podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie serwisu, w zakresie możliwości wynikających z dostępu poziomu technicznego.
5.  Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebok@mpwik.com.pl lub pod numerem telefonu (22) 445 50 00.
6.  Operator e-BOK nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych. 
 
V. Zakres odpowiedzialności
1.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym oraz za dyspozycje zrealizowane za pomocą e-BOK.
2.  Operator e-BOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła użytkownika przez osoby trzecie.